Rah e Khuda Mein Kharch Karna Ki Targheeb
Rah e Khuda Mein Kharch Karna Ki Targheeb