Hadith Qudsi: Allah Rahman, Raheem Aur Ata Karnay Wala
Hadith Qudsi: Allah Rahman, Raheem Aur Ata Karnay Wala