Hadith Qudsi: Khair Khwahi
Hadith Qudsi: Khair Khwahi