Wata Sata Aur Jaheez Ki Sharai Haisiyat
Wata Sata Aur Jaheez Ki Sharai Haisiyat by Mufti Muneeb ur Rehman