Asbab Ikhtiyar Karna Tawakkul Kay Khilaf Nahi
Asbab Ikhtiyar Karna Tawakkul Kay Khilaf Nahi by Mufti Muneeb ur Rehman