Hadith Qudsi: Qurb e Elahi Aur Auliya Allah
Hadith Qudsi: Qurb e Elahi Aur Auliya Allah