Hadith Qudsi: Infaq Fi Sabilillah
Hadith Qudsi: Infaq Fi Sabilillah
Karo Meharbani Tum Ahle Zameen Par
Khuda Meharban Hoga Arsh-e-Bari Par