Hadith Qudsi: Khof-e-Khudawandi Aur Khashiyat-e-Elahi
Hadith Qudsi: Khof-e-Khudawandi Aur Khashiyat-e-Elahi
Hadith Qudsi: Khof-e-Khudawandi Aur Khashiyat-e-Elahi